Taiwan Head and Neck Society

Leaders and Committees of the THNS

Leaders and Committees of the THNS

Term of Office: 2007 ~ October 2009
Sheng-Po Hao
Shin Kong Wu Ho-Su Memorial Hospital
Taipei
Chen-Chi Wang
Taichung Veterans General Hospital
Taichung
Sen-Tien Tsai
National Cheng Kung University Hospital
Tainan
Pen-Yuan Chu
Taipei Veterans General Hospital
Taipei
Yi-Shing Leu
Mackay Memorial Hospital
Taipei
Kaicheng Lanrence Yen
Ming-Huei Cheng
Linkou Chang Gung Memorial Hospital
Taoyuan
Wan-Fu Su
Taipei Tzu Chi Hospital
Taipei
Lee-Ping Hsu
Taipei Tzu Chi Hospital
Taipei
Bor-Hwang Kang
Kaohsiung Veterans General Hospital
Kaohsiung
Kuo-Yang Tsai
Changhua Christian Hospital
Changhua
Whei-Lin, Pan
Taipei Chang Gung Memorial Hospital
Taipei
Yaoh-Shiang Lin
Kaohsiung Veterans General Hospital
Kaohsiung
Chih-Yen Chien
Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital
Kaohsiung
Shyh-Kuan Tai
Taipei Veterans General Hospital
Taipei
Kai-Ping Chang
Linkou Chang Gung Memorial Hospital
Taoyuan
Fu-Chuan, Shen
Hung-Chi Chen
Medical Service Center, China Medical University Hospital
Taichung
Mu-Kuan Chen
Changhua Christian Hospital
Changhua
Ching-Ping Wang
Taichung Veterans General Hospital
Taichung
Shih-An Liu
Taichung Veterans General Hospital
Taichung
Term of Office: October 2009 ~ June 2012
Sen-Tien Tsai
National Cheng Kung University Hospital
Tainan
Tzer-Zen Hwang
E-DA Hospital
Kaohsiung
Chih-Yen Chien
Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital
Kaohsiung
Yi-Shing Leu
Mackay Memorial Hospital
Taipei
Mu-Kuan Chen
Changhua Christian Hospital
Changhua
Peir-Rong Chen
Hualien Tzu chi Hospital
Hualien
Kai-Ping Chang
Linkou Chang Gung Memorial Hospital
Taoyuan
Ming-Huei Cheng
Linkou Chang Gung Memorial Hospital
Taoyuan
Chen-Chi Wang
Taichung Veterans General Hospital
Taichung
Kuo-Yang Tsai
Changhua Christian Hospital
Changhua
Feng-Yu Chiang
Kaohsiung Medical University Hospital
Kaohsiung
Hung-Chi Chen
Medical Service Center, China Medical University Hospital
Taichung
Ching-Yi Yiu
Chi Mei Medical Center, Liouying
Taiwan
Pen-Yuan Chu
Taipei Veterans General Hospital
Taipei
Pei-Jen Lou
National Taiwan University Hospital
Taipei
Kaicheng Lanrence Yen
Sau-Tung Chu
Cheng Ching Hospital
Taichung
Fu-Min Fang
Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital
Kaohsiung
Ku-Hao Fang
Linkou Chang Gung Memorial Hospital
Taoyuan
Ching-Ping Wang
Taichung Veterans General Hospital
Taichung
Yen-Liang Chang
Cathay General Hospital
Taipei
Sheng-Po Hao
Shin Kong Wu Ho-Su Memorial Hospital
Taipei
2007 ~ October 2009


Committee

Education committee

Term of Office:June 2012 ~ August 2015
Chair
Pei-Jen Lou
Member
Yi-Shing Leu、Kuo-Yang Tsai、Fu-Min Fang、Chia-Jui Yen

Credentials Committee

Term of Office:October 2009 ~ June 2012
Chair
Mu-Kuan Chen
Member
Pen-Yuan Chu、Feng-Yu Chiang、Yi-Shing Leu、Pei-Jen Lou、Peir-Rong Chen、Yen-Liang Chang、Sen-Tien Tsai、
Chih-Yen Chien
Executive Secretary
Tzer-Zen Hwang
Term of Office: June 2012 ~ August 2015
Mu-Kuan Chen
Changhua Christian Hospital
Changhua
Chia-Jui Yen
National Cheng Kung University Hospital
Tainan
Chih-Yen Chien
Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital
Kaohsiung
Yi-Shing Leu
Mackay Memorial Hospital
Taipei
Peir-Rong Chen
Hualien Tzu chi Hospital
Hualien
Ming-Huei Cheng
Linkou Chang Gung Memorial Hospital
Taoyuan
Chen-Chi Wang
Taichung Veterans General Hospital
Taichung
Pen-Yuan Chu
Taipei Veterans General Hospital
Taipei
Yi-Fang Chang
Mackay Memorial Hospital
Taipei
Feng-Yu Chiang
Kaohsiung Medical University Hospital
Kaohsiung
Yaoh-Shiang Lin
Kaohsiung Veterans General Hospital
Kaohsiung
Chun-Hung Hua
China Medical University Hospital
Taichung
Wan-Fu Su
Taipei Tzu Chi Hospital
Taipei
Sau-Tung Chu
Cheng Ching Hospital
Taichung
Jenn-Ren Hsiao
National Cheng Kung University Hospital
Tainan
Chin-Wan Luo
Taipei Medical University-Shuang Ho Hospital
Taipei
Tzer-Zen Hwang
E-DA Hospital
Kaohsiung
Kuo-Yang Tsai
Changhua Christian Hospital
Changhua
Pei-Jen Lou
National Taiwan University Hospital
Taipei
Ku-Hao Fang
Linkou Chang Gung Memorial Hospital
Taoyuan
Shih-Wei Yang
Keelung Chang Gung Memorial Hospital
Keelung
Ching-Yi Yiu
Chi Mei Medical Center, Liouying
Taiwan
Yen-Liang Chang
Cathay General Hospital
Taipei
Ching-Ping Wang
Taichung Veterans General Hospital
Taichung
Fu-Min Fang
Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital
Kaohsiung
Hung-Chi Chen
Medical Service Center, China Medical University Hospital
Taichung
Tsung-Lin Yang
National Taiwan University Hospital
Taipei
Wen-Liang Lo
Taipei Veterans General Hospital
Taipei
Shyh-Kuan Tai
Taipei Veterans General Hospital
Taipei
Sheng-Po Hao
Shin Kong Wu Ho-Su Memorial Hospital
Taipei
2007 ~ October 2009
Sen-Tien Tsai
National Cheng Kung University Hospital
Tainan
October 2009 ~ June 2012


Committee

Education committee

Term of Office:June 2012 ~ August 2015
Chair
Pei-Jen Lou
Member
Sheng-Po Hao、Sen-Tien Tsai、Yi-Shing Leu、Kuo-Yang Tsai、Fu-Min Fang、Chia-Jui Yen

Credentials Committee

Term of Office:June 2012 ~ August 2015
Chair
Yi-Shing Leu
Member
Mu-Kuan Chen、Sen-Tien Tsai、Chih-Yen Chien、Tzer-Zen Hwang、Pei-Jen Lou、Peir-Rong Chen、Pen-Yuan Chu、
Ming-Huei Cheng、Kuo-Yang Tsai、Chin-Wan Luo、Fu-Min Fang、Yi-Fang Chang、Feng-Yu Chiang、Yen-Liang Chang、
Chia-Jui Yen、Hung-Chi Chen、Wen-Liang Lo
Term of Office: August 2015 ~ August 2018
Chih-Yen Chien
Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospita
Kaohsiung
Cheng-Ping Wang
National Taiwan University Hospital
Taipei
Li-Jen Liao
Far Eastern Memorial Hospital
New Taipei City
Chen-Chi Wang
Taichung Veterans General Hospital
Taichung
Pen-Yuan Chu
Taipei Veterans General Hospital
Taipei
Yi-Shing Leu
Mackay Memorial Hospital
Taipei
Pei-Jen Lou
National Taiwan University Hospital
Taipei
Chia-Jui Yen
National Cheng Kung University Hospital
Tainan
Peir-Rong Chen
Chi Mei Medical Center, Liouying
Hualien
Ching-Yi Yiu
Chi Mei Medical Center, Liouying
Hualien
Yaoh-Shiang Lin
Kaohsiung Veterans General Hospital
Kaohsiung
Wan-Fu Su
Taipei Tzu Chi Hospital
Taipei
Man-Yee Chan
Taichung Veterans General Hospital
Taichung
Jin-Ching Lin
Taichung Veterans General Hospital
Taichung
Che-Wei Wu
Kaohsiung Medical University Hospital
Kaohsiun
Wan-Nien Yu
Changhua Christian Hospital
Changhua
Kuo-Yang Tsai
Changhua Christian Hospital
Changhua
Kai-Ping Chang
Linkou Chang Gung Memorial Hospital
Taoyuan
Tzer-Zen Hwang
E-DA Hospital
Kaohsiung
Yi-Fang Chang
Mackay Memorial Hospital
Taipei
Chun-Hung Hua
China Medical University Hospital
Taichung
Jenn-Ren Hsiao
National Cheng Kung University Hospital
Tainan
Stephen, Wan Leung
Yuan’s General Hospital
Kaohsiung
Tsung-Lin Yang
National Taiwan University Hospital
Taipei
Shyh-Kuan Tai
Taipei Veterans General Hospital
Taipei
Ching-Ping Wang
Taichung Veterans General Hospital
Taichung
Yen-Liang Chang
Cathay General Hospital
Taipei
Fu-Min Fang
Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital
Kaohsiung
Ku-Hao Fang
Linkou Chang Gung Memorial Hospital
Taoyuan
Chien-Han Yuan
Kaohsiung Armed Forced General Hospital
Kaohsiung
Sheng-Po Hao
Shin Kong Wu Ho-Su Memorial Hospital
Taipei
2007 ~ October 2009
Sen-Tien Tsai
National Cheng Kung University Hospital
Tainan
October 2009 ~ June 2012
Mu-Kuan Chen
Changhua Christian Hospital
Changhua
June 2012 ~ August 2015


Committee

Education committee

Term of Office:August 2015 ~ August 2018
Chair
Pei-Jen Lou
Member
Sheng-Po Hao、Sen-Tien Tsai、Mu-Kuan Chen、Kuo-Yang Tsai、Fu-Min Fang、Chia-Jui Yen、Feng-Yu Chiang、
Pen-Yuan Chu

Credentials Committee

Term of Office:August 2015 ~ August 2018
Chair
Yi-Shing Leu
Member
Sen-Tien Tsai、Tzer-Zen Hwang、Pei-Jen Lou、Peir-Rong Chen、Kai-Ping Chang、Kuo-Yang Tsai、Fu-Min Fang、
Yi-Fang Chang、Jenn-Ren Hsiao、Yen-Liang Chang、Chia-Jui Yen、Chun-Hung Hua、Tsung-Lin Yang、Wan-Nine Yu、
Yaoh-Shiang Lin、Chen-Chi Wang、Hung-Chi Chen

Clinical Trial Research Committee

Term of Office:December 2015 ~ August 2018
Chair
Chia-Jui Yen
Member
Pei-Jen Lou、Jin-Ching Lin、Tai-Lin Huang、Kai-Ping Chang、Yi-Shing Leu、Yi-Fang Chang、Chun-Hung Hua、
Muh-Hwa Yang

Thyroid and parathyroid surgery committee

Term of Office:December 2016 ~ August 2018
Chair
Feng-Yu Chiang
Vice-Chair
Cheng-Ping Wang
Member
Chen-Chi Wang、Chun-Hung Hua、Pen-Yuan Chu、Kai-Ping Chang、Wan-Nine Yu、Che-Wei Wu、Yaoh-Shiang Lin、
Pei-Jen Lou、Shyh-Kuan Tai、Tsung-Lin Yang、Hui-Ching Chuang、Li-Jen Liao、Chung-Jan Kang
Term of Office: August 2018 ~ June 2021
Pei-Jen Lou
National Taiwan University Hospital
Taipei
Li-Jen Liao
National Taiwan University Hospital
Taipei
Wen-Chun Lin
Taichung Veterans General Hospital
Taichung
Kuo-Yang Tsai
Changhua Christian Hospital
Changhua
Tzer-Zen Hwang
E-DA Hospital
Kaohsiung
Bor-Hwang Kang
Kaohsiung Veterans General Hospital
Kaohsiung
Cheng-Ping Wang
National Taiwan University Hospital
Taipei
Jenn-Ren Hsiao
National Cheng Kung University Hospital
Tainan
Peir-Rong Chen
Hualien Tzu chi Hospital
Hualien
Hui-Ching Chuang
Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital
Kaohsiung
Chun-Hung Hua
China Medical University Hospital
Taichung
Jin-Ching Lin
Taichung Veterans General Hospital
Taichung
Tsung-Lin Yang
National Taiwan University Hospital
Taipei
Che-Wei Wu
Kaohsiung Medical University Hospital
Kaohsiun
Tuan-Jen Fang
Linkou Chang Gung Memorial Hospital
Taoyuan
Wan-Nine Yu
Changhua Christian Hospital
Changhua
Muh-Hwa Yang
Taipei Veterans General Hospital
Taipei
Kai-Ping Chang
Linkou Chang Gung Memorial Hospital
Taoyuan
Chen-Chi Wang
Taichung Veterans General Hospital
Taichung
Pen-Yuan Chu
Taipei Veterans General Hospital
Taipei
Yi-Shing Leu
Mackay Memorial Hospital
Taipei
Yen-Liang Chang
Cathay General Hospital
Taipei
Chia-Jui Yen
National Cheng Kung University Hospital
Tainan
Shyh-Kuan Tai
Taipei Veterans General Hospital
Taipei
Ching-Yi Yiu
Chi Mei Medical Center, Liouying
Tainan
Ching-Ping Wang
Taichung Veterans General Hospital
Taichung
Yi-Fang Chang
Mackay Memorial Hospital
Taipei
Ku-Hao Fang
Linkou Chang Gung Memorial Hospital
Taoyuan
Stephen, Wan Leung
Yuan’s General Hospital
Kaohsiung
Fu-Min Fang
Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital
Kaohsiung
Sheng-Po Hao
Shin Kong Wu Ho-Su Memorial Hospital
Taipei
2007 ~ October 2009
Sen-Tien Tsai
National Cheng Kung University Hospital
Tainan
October 2009 ~ June 2012
Mu-Kuan Chen
Changhua Christian Hospital
Changhua
June 2012 ~ August 2015
Chih-Yen Chien
Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital
Kaohsiung
August 2015 ~ June 2018


Committee

Education Committee

Term of Office:2018 ~ 2021
Chair
Chen-Chi Wang
Member
Sheng-Po Hao、Mu-Kuan Chen、Sen-Tien Tsai、Kuo-Yang Tsai、Fu-Min Fang、Chia-Jui Yen、Feng-Yu Chiang、
Pen-Yuan Chu

Credentials Committee

Term of Office:2018 ~ 2021
Chair
Shyh-Kuan Tai
Member
Sen-Tien Tsai、Tzer-Zen Hwang、Yi-Shing Leu、Pei-Jen Lou、Peir-Rong Chen、Kai-Ping Chang、Kuo-Yang Tsai、
Fu-Min Fang、Yi-Fang Chang、Jenn-Ren Hsiao、Yen-Liang Chang、Chia-Jui Yen、Chun-Hung Hua、Tsung-Lin Yang、Wan-Nine Yu、
Chen-Chi Wang

Clinical Trial Research Committee

Term of Office:2018 ~ 2021
Chair
Chia-Jui Yen
Member
Pei-Jen Lou、Jin-Ching Lin、Tai-Lin Huang、Kai-Ping Chang、Yi-Shing Leu、Yi-Fang Chang、Chun-Hung Hua、
Muh-Hwa Yang

Thyroid and parathyroid Surgery Committee

Term of Office:2018 ~ 2021
Chair
Cheng-Ping Wang
Member
Feng-Yu Chiang、Chen-Chi Wang、Chun-Hung Hua、Pen-Yuan Chu、Kai-Ping Chang、Wan-Nine Yu、Che-Wei Wu、
Pei-Jen Lou、Shyh-Kuan Tai、Tsung-Lin Yang、Hui-Ching Chuang、Li-Jen Liao、Chung-Jan Kang、Yun-Ying She、Wan-Ni Lin

Cancer Screening Committee

Term of Office:2018 ~ 2021
Chair
Chih-Yen Chien
Group of oral cancer screening
Sheng-Po Hao、Mu-Kuan Chen、Pei-Jen Lou、Pen-Yuan Chu、Tzer-Zen Hwang、Yi-Shing Leu、Kuo-Yang Tsai、Kai-Ping Chang、Chun-Hung Hua、Che-Wei Wu
Group of esophageal cancer screening
Tuan-Jen Fang、Chen-Chi Wang、Cheng-Ping Wang、Wan-Nine Yu、Tzer-Zen Hwang、Peir-Rong Chen、Pen-Yuan Chu、Jenn-Ren Hsiao、Ching-Wen Chiang、Wang-Yu Su、Shyh-Kuan Tai、Li-Jen Liao、Hui-Ching Chuang、Tseng-Cheng Chen、Zhong-Ran kang、Tsung-Lun Lee

International Affairs Committee

Term of Office:2018 ~ 2021
Member
Sheng-Po Hao、Sen-Tien Tsai、Mu-Kuan Chen、Chih-Yen Chien、Pei-Jen Lou、Pen-Yuan Chu、Chen-Chi Wang、Tsung-Lin Yang、Cheng-Ping Wang、Li-Jen Liao

Journals Publications Committee

Term of Office:2018 ~ 2021
Chair
Chih-Yen Chien
Member
Pei-Jen Lou、Sheng-Po Hao、Pen-Yuan Chu、Fu-Min Fang、Muh-Hwa Yang、Chia-Jui Yen、Peir-Rong Chen、Yi-Shing Leu、Cheng-Ping Wang、Chen-Chi Wang、Li-Jen Liao、Chang-Han Chen、Jih-Chin Lee、Pao-Yuan Lin
Term of Office: July 2021 ~ June 2024
Pen-Yuan Chu
Taipei Veterans General Hospital
Taipei
Fu-Min Fang
Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital
Kaohsiung
Cheng-Ping Wang
National Taiwan University Hospital
Taipei
Chen-Chi Wang
Taichung Veterans General Hospital
Taichung
Yi-Shing Leu
Mackay Memorial Hospital
Taipei
Kai-Ping Chang
Linkou Chang Gung Memorial Hospital
Taoyuan
Chia-Jui Yen
National Cheng Kung University Hospital
Tainan
Ku-Hao Fang
Linkou Chang Gung Memorial Hospital
Taoyuan
Tuan-Jen Fang
Linkou Chang Gung Memorial Hospital
Taoyuan
Ching-Ping Wang
Taichung Veterans General Hospital
Taichung
Jin-Ching Lin
Changhua Christian Hospital
Changhua
Chun-Hung Hua, M.D.
China Medical University Hospital
Taichung
Bor-Hwang Kang
Kaohsiung Veterans General Hospital
Kaohsiung
Peir-Rong Chen
Hualien Tzu chi Hospital
Hualien
Ching-Yi Yiu
Chi Mei Medical Center, Liouying
Tainan
Tsung-Lin Yang
National Taiwan University Hospital
Taipei
Muh-Hwa Yang
Taipei Veterans General Hospital
Taipei
Jenn-Ren Hsiao
National Cheng Kung University Hospital
Tainan
Shyh-Kuan Tai
Taipei Veterans General Hospital
Taipei
Wen-Liang Lo
Taipei Veterans General Hospital
Taipei
Yi-Fang Chang
Mackay Memorial Hospital
Taipei
Li-Jen Liao
Far Eastern Memorial Hospital
Taipei
Che-Wei Wu
Kaohsiung Medical University Hospital
Kaohsiun
Hui-Ching Chuang
Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital
Kaohsiung
Cheng-Tseng Chen
National Taiwan University Hospital
Taipei
Tzer-Zen Hwang
E-DA Hospital
Kaohsiung
Chin-Shaw Tsai
Tungs' Taichung MetroHarbor Hospital
Taichung
Ming-Yu Hsieh
Changhua Christian Hospital
Changhua
Jih-Chin Lee
Tri-Service General Hospital
Taipei
Tsung-Lun Lee
Taipei Veterans General Hospital
Taipei
Chun-Yi Chuang
Chung Shan Medical University Hospital
Taichung
Ching-Chih Lee
Kaohsiung Veterans General Hospital
Kaohsiung
Sheng-Po Hou
Shin Kong Wu Hu-Shih Memorial Hospital
Taipei
Sen Tien Tsai
National Cheng Kung University Hospital
Tainan
Mu-Kuan Chen
Changhua Christian Hospital
Changhua
Chih-Yen Chien
Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital
Kaohsiung
Pei-Jen Lou
National Taiwan University Hospital
Taipei


Committee

Education Committee

Term of Office:2021 ~ 2024
Chair
Chen-Chi Wang
Member
Sheng-Po Hao、Sen-Tien Tsai、Mu-Kuan Chen、Chih-Yen Chien、Pei-Jen Lou、Feng-Yu Chiang、Jin-Ching Lin、Muh-Hwa Yang、Li-Jen Liao、Kai-Ping Chang、
Che-Wei Wu、Fu-Min Fang、Wen-Liang Lo、Chia-Jui Yen

Credentials Committee

Term of Office:2021 ~ 2024
Chair
Shyh-Kuan Tai
Member
Sen-Tien Tsai、Pei-Jen Lou、Tzer-Zen Hwang、Yi-Shing Leu、Peir-Rong Chen、Kai-Ping Chang、Fu-Min Fang、Yi-Fang Chang、Jenn-Ren Hsiao、Chia-Jui Yen、
Chun-Hung Hua、Tsung-Lin Yang 、Chen-Chi Wang

Clinical Trial Research Committee

Term of Office:2021 ~ 2024
Chair
Chia-Jui Yen
Member
Pei-Jen Lou、Pen-Yuan Chu、Jin-Ching Lin、Tai-Lin Huang、Kai-Ping Chang、Yi-Shing Leu、Yi-Fang Chang、Ming-Yu Lein、Muh-Hwa Yang、Chih-Yen Chien、
Ching-Chih Lee、Ruo-Bai Chen、Huei-Jing Wang、Shang-Yin Wu

Thyroid and Parathyroid Surgery Committee

Term of Office:2021 ~ 2024
Chair
Che-Wei Wu
Member
Feng-Yu Chiang、Pei-Jen Lou、Pen-Yuan Chu、Chen-Chi Wang、Chun-Hung Hua、Kai-Ping Chang、Shyh-Kuan Tai、Tsung-Lin Yang、Hui-Ching Chuang、
Li-Jen Liao、Chung-Jan Kang、Yun-Ying She、Wan-Ni Lin、Jih-Chin Lee

Cancer Screening Committee

Term of Office:2021 ~ 2024
Chair
Cheng-Ping Wang
Group of oral cancer screening
Sheng-Po Hao、Mu-Kuan Chen、Pei-Jen Lou、Chih-Yen Chien、Peir-Rong Chen、Jenn-Ren Hsiao、Tzer-Zen Hwang、Shyh-Kuan Tai、
Chen-Chi Wang、Kai-Ping Chang、Chun-Hung Hua、Wen-Liang Lo、Che-Wei Wu、Li-Jen Liao、Wang-Yu Su、Cheng-Ming Hsu
Group of esophageal cancer screening
Sheng-Po Hao、Mu-Kuan Chen、Chih-Yen Chien、Peir-Rong Chen、Jenn-Ren Hsiao、Tzer-Zen Hwang、Tuan-Jen Fang、Chen-Chi Wang、
Ching-Wen Chiang、Zhong-Ran kang、Hui-Ching Chuang、Li-Jen Liao、Che-Wei Wu、Tseng-Cheng Chen、Tsung-Lun Lee

Journals Publications Committee

Term of Office:2021 ~ 2024
Chair
Chih-Yen Chien
Member
Sheng-Po Hao、Pei-Jen Lou、Pen-Yuan Chu、Fu-Min Fang、Muh-Hwa Yang、Chia-Jui Yen、Peir-Rong Chen、Yi-Shing Leu、Cheng-Ping Wang、Chen-Chi Wang、
Li-Jen Liao、Chang-Han Chen、Jih-Chin Lee、Pao-Yuan Lin

International Affairs Committee

Term of Office:2021 ~ 2024
Chair
Chih-Yen Chien
Member
Sheng-Po Hao、Sen-Tien Tsai、Mu-Kuan Chen、Chih-Yen Chien、Pei-Jen Lou、Pen-Yuan Chu、Chen-Chi Wang、Tsung-Lin Yang、Cheng-Ping Wang、Li-Jen Liao